Regulamin

Rozdział I - Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie,04-352 Warszawa ul. Wspólna Droga 10 m 65; www.sdsiz.com.pl;  biuro@sdsiz.com.pl; tel. 500 447 262; strona internetowa Olimpiady www.olimpiada.sdsiz.com.pl; kontakt e-mail - olimpiada@sdsiz.com.pl

1.2. Zadaniem Organizatora jest  powołanie członków Komitetu Głównego Olimpiady, powołanie członków Zespołu Ekspertów, przygotowanie zadań na poszczególne etapy Olimpiady,  realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej, tj.:

- organizacja zaplecza technicznego i strony internetowej,

- zapewnienie płynnej logistyki przedsięwzięcia,

- powołanie Biura Koordynatora Olimpiady,

- organizacja procesu rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń, 

- zapewnienie zaplecza organizacyjnego i technicznego oraz odpowiednich środków do realizacji zawodów, 

- kontakt z uczestnikami – mediowanie w sytuacji problemów i sporów z uczestnikami, logistyka (m.in.: dystrybucja wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, - rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia)

- prowadzenie rozliczeń finansowych, 

- działania promocyjne upowszechniające olimpiadę. 

1.3. Organizator ma prawo do:

- anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości, 

- wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin Olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym), 

- prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin, 

- reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,

- rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników,

- nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami). 

1.4. Organizator ma obowiązek zapewnić wszystkim uczestnikom na wszystkich stopniach Olimpiady równe szanse dostępu do udziału w realizacji zadań oraz zamieszczać na stronie internetowej Olimpiady wszystkie materiały i informacje dotyczące przebiegu Olimpiady. W przypadku Olimpiady III stopnia - wystandaryzować warunki korzystania ze sprzętu komputerowego poprzez zapewnienie komputerów o tych samych parametrach oraz dostępu do internetu i dostępu do pomieszczeń w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową.

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Struktura organizacyjna  Olimpiada jest oparta na modelu scentralizowanym i zarządzana przez Komitet Główny. 

2.2. Komitet Główny - składa się z Przewodniczącego Komitetu Głównego oraz minimum 3 członków. Komitet jest powoływany i konstytuowany przez Zarząd Główny SDSiZ RP podczas posiedzenia Zarządu.

2.3. Obowiązki i prawa Komitetu Głównego:

- opracowuje Program oraz Regulamin Olimpiady,

- określa przebieg i zakres tematyczny poszczególnych etapów Olimpiady, 

- decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, 

- rozstrzyga spory wynikające z kwestii merytorycznych, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie uczestników, uniemożliwiające im odebranie zadań do wykonania oraz nie przesuwa z tego powodu terminu nadsyłania rozwiązań.

- organizator może wykluczyć z uczestnictwa w Olimpiadzie uczestnika, który nie będzie przestrzegał regulaminu, a w szczególności wówczas, gdy: poda nieprawdziwe dane podczas rejestracji lub zarejestruje się więcej niż 1 raz. 

Rozdział II - Organizacja olimpiady

§ 3. Uczestnicy olimpiady

3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z olimpiadą

3.3. By wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik powinien zgłosić się do szkolnego doradcy zawodowego lub nauczyciela odpowiedzialnego w szkole za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Deklaracja chęci udziału w Olimpiadzie I-szego stopnia jest równoznaczna z wypełnieniem on-line formularz zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Olimpiady www.olimpiada.sdsiz.com.pl .

3.4. Uczestnicy zobowiązani są do:

- pisemnego potwierdzenia iż zapoznali się z Regulaminem udziału w Olimpiadzie, zaakceptowali jego treść i zobowiązują się do przestrzegania regulaminu i terminarza realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, do informowania komitetu głównego i/lub organizatora o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w olimpiadzie –zwłaszcza w nagłych wypadkach czy o zastrzeżeniach;

- wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Olimpiady.

3.5. Uczestnik ma prawo do sprawiedliwej oceny i wniesienia odwołania w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników poszczególnych stopni Olimpiady, prawo do zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w sytuacji udziału w Olimpiadzie III stopnia.

§ 4. Organizacja zawodów

Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz określone umiejętności:

- w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i międzyszkolnych) - wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu,

- w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu,

- w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) - w zakresie wskazanym w programie danej olimpiady.

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych – organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych.

5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe uczestników nie dają im prawa do uczestnictwa w Olimpiadzie w trybie indywidualnym, ani do przesunięcia terminów poszczególnych etapów, ani do ich powtórnej realizacji

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Pełnoletni uczestnik (lub w imieniu niepełnoletniego uczestnika jego rodzice, opiekunowie), który uważa, że wynik, uzyskany w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego wiedzy lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania. 

6.2. Odwołanie od decyzji Komitetu Głównego składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 3 dni od dnia następującego po dniu w którym uczestnik otrzymał ocenę  (decyduje data stempla pocztowego). 

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. 
6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

7.1. Zawody II stopnia oraz III stopnia nie są rejestrowane/utrwalane na nośnikach elektronicznych – odbywają się w obecności Komisji i Komitetu Głównego.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia - formy nagradzania

8.1. Olimpiada I stopnia

Pierwsze 314 osób z listy wyników uczestników Olimpiady I stopnia otrzymują drogą pocztową, dyplomy.

8.2. Olimpiada II stopnia:

Pierwsze 16 osób z listy wyników uczestników Olimpiady II stopnia otrzymują drogą pocztową dyplomy wraz z nagrodami.

16 szkół, w których uczą się ci uczniowie otrzyma dyplomy i dodatkowe nagrody.

8.3. Olimpiada III stopnia:

Pierwsze 3 osoby z listy wyników uczestników Olimpiady III stopnia otrzymają tuż po ogłoszeniu wyników  dyplom i tytuł Laureata  Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz nagrody rzeczowe.

3 szkoły, w których uczą się Laureaci, otrzymają dodatkowe dyplomy i nagrody.

Osoba, która uzyskała najwyższy wynik, otrzyma nagrodę główną i tytuł Zwycięzcy Olimpiady.

Nagrodą główną dla zwycięzcy Olimpiady jest tablet iPad 32 GB wi-fi 3G.

Szkoła, w której kształci się zwycięzca Olimpiady, otrzyma dodatkową nagrodę specjalną.

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.