Wyniki 314 uczestników, którzy przechodzą do II etapu Olimpiady

IX  Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową!

Wyniki 314 uczestników, którzy przechodzą do

II etapu Olimpiady.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 314 uczniów, do których w dniu 3 lutego zostaną wysłane drogą mailową zadania drugiego etapu. Drugi etap potrwa do 15 marca 2019 roku do godziny 24.00. Prace konkursowe, które wpłyną na podany w mailu startowym (do II etapu) adres, po tej godzinie, nie będą sprawdzane.

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi liczby punktów kwalifikujących do dalszych etapów informujemy, że do drugiego etapu przeszła jako ostatnia 314 osoba z 14 punktami, która uzyskała czas 215 sekund. Wyniki I etapu podajemy poniżej w kolejności alfabetycznej. Nazwiska zostały zamieszczone w takiej formie, jaką uczestnicy podali w trakcie rejestracji do I etapu.

 

Podczas trwania I etapu zauważyliśmy wiele błędów i pomyłek w nazwiskach i adresach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych prosimy uczestników o pilny kontakt z Biurem Olimpiady olimpiada@sdsiz.com.pl .

Były także osoby, które rejestrowały się niezgodnie z Regulaminem, bo dwu lub trzykrotnie. Ponieważ rejestracja odbywała się w oparciu o numer PESEL, zauważyliśmy ponowne rejestrowanie się tych samych osób na inny numer PESEL. Jest to niedopuszczalne. Osoby te zostały zdyskwalifikowane i w najbliższym czasie zostaną wysłane listy informacyjne do szkół w tej sprawie.

Informujemy, że osoby zakwalifikowane do FINAŁU zgłaszają się do ostatniego etapu, który odbędzie się w Warszawie z dokumentem, w którym będzie wyszczególniony numer PESEL.

Wyniki

 

Komisja Konkursowa Olimpiady w składzie:

Małgorzata Pater Ekspert

Jolanta Soppa Ekspert

Alicja Łukaszewicz Ekspert

Jagoda Kropidłowska Ekspert, Koordynator Merytoryczny Biura Olimpiady

Ważny KOMUNIKAT Komitetu Organizacyjnego

9 ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

I etap ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową rozpoczyna się  2 grudnia  2018 roku o godzinie 12.00 i będzie trwał do 15 stycznia 2019 roku do godziny 24.00.

Istotne jest również to, że do Olimpiady może przystąpić 3140 osób; po tej liczbie zgłoszeń system informatyczny zostanie automatycznie zablokowany i wtedy termin końcowy Olimpiady może zostać skrócony.

Przypominamy też podstawowe zasady:

 • Do Olimpiady należy przystąpić w odpowiednich warunkach lokalowych, aby móc właściwie skupić się (skoncentrować).
 • Przed zarejestrowaniem się należy przeczytać dokładnie zarówno REGULAMIN jak i ZASADY WYPEŁNIANIA TESTU zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.
 • Przed przystąpieniem do I etapu Olimpiady należy się zarejestrować.
 • Test zawiera 20 pytań. Na każde pytanie mamy 1 minutę.
 • BARDZO WAŻNE: Uczestnik Olimpiady wypełnia arkusz rejestracyjny i loguje się przystępując do testu na komputerze stacjonarnym lub na laptopie, a nie przy użyciu smartfona.
 • Uczestnik rejestruje się ze swojego osobistego konta e-mail, z którego będzie następnie korzystał w kolejnych etapach Olimpiady. Uczestnik powinien mieć osobisty adres e-mail i z tego adresu wysyłać swoje prace w Olimpiadzie, a nie np. z adresu rodzica.
 • W trakcie rejestracji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne wpisywanie swoich danych, ponieważ błędy powodują odrzucanie zgłoszeń przez system informatyczny.
 • Do Olimpiady można przystąpić tylko raz; organizator nie odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowe, z których korzysta uczestnik oraz za popełnione w trakcie błędy.
 • W przypadku braku e-mila zwrotnego po rejestracji z linkiem do testu, prosimy o pilne przesyłanie swoich dokładnych danych tj. imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miasta z którego startujecie oraz numeru PESEL na adres olimpiada@sdsiz.com.pl .
 • Wszelkie zmiany numeru własnego PESELa związane z próbą ponownego przystąpienia do I etapu Olimpiady skutkować będą dyskwalifikacją
 • Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej linków nie otrzymują osoby posiadające pocztę na Interii i Tlenie.

 

                                                                                                              Komitet Główny Olimpiady

                                                                                                     z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu

                                                                                                                         Karierą Zawodową